ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸಾಪಿನ ಪಿಂಗಾರ ಆಯ್ಕೆ


ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸಾಪಿನ ಪಿಂಗಾರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಂಗಳೂರು : ಚೆನ್ನೈಡ್ ನಡಪ್ಪುನ 2021 ಸಾಲ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪನೋರಮಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗ್ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸಾಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು, ಕನ್ನಡಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿನಂಚಿನ ಆರ್ ಪ್ರೀತಂ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪಿಂಗಾರ ಆಯ್ಕೆ ಆತ್‍ಂಡ್.

ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆನ ಓಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರೀತಂ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಉಂದೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಗಳಿಸಾದ್‍ಂಡ್. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ದೆತೋಂನೆಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡಗ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪೆರ್ಮೆ. ದೈವಲೆನ ಆರಾಧನೆಡ್ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯಗ್ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನಿನ ಅಹಂನ್ ಮೀರ್ದ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನ ದೈವದ ಸಂದೇಶದ ಕಥೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಸೆರೆಯಾದ್‍ಂಡ್.