ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ


ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಾವೆರ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆರೆನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನಸ್ಸ್‍ಗ್ ದೆತೊಂದು ಕೆಲಸೋಡು ಒವ್ವೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿನಲೆಕ ತುವೋನೋಡು ಪಂಡ್ದ್ ಡಿಸಿ ಜಿ.ಜಗದೀಶ್ ಪಂಡೆರ್. ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಡ್ ನಡೆತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತ ಸಭೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಾದ್ ಪಾತೆರ್ಯೆರ್. ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಅಕುಲೆನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೆಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ್ದ್ ಪಂಡೆರ್.
ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡೆವೊಂದುಂಡು. ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾದ್ ರಚಿಸಾಯಿನ ಟೀಮ್‍ದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬತ್ತ್‍ದ್ ಪೂರಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಾವೋಡು, ಅಂಚನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ ವಿರೋಧಿಸಾಂಡ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಾವೆರ ಸೂಚಿಸಾಯೆರ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಮಾಸ್ಕ್, ಪಾಡಾಂದಿನಕುಲೆನ ವಿರುದ್ದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಾಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಫೈನ್ ಪಾಡಾಂದಿಪ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾತ್‍ಂಡ್ ಪಂಡೆರ್.