ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್‌ರೆಗ್ ಕೊರೋನಾ


ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್‌ರೆಗ್ ಕೊರೋನಾ

ಮಂಗಳೂರು : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್‌ರೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬತ್ತಂಡ್. ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈ ವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೆರ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೨ಗ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಬೀದರ್‌ಡ್ ಕೊರೊನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆರ್. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಯಿನಗ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢವಾದ್‌ಂಡ್. ಆಂಡ ಸೊಂಕುದ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಿಜಿ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 21  ಡ್ದ್ 27  ಮುಟ್ಟ ಕೇರಳೊಡು ಮಾ. 30 ಡ್ದ್ ಏ.16  ಮುಟ್ಟ ಬೀದರ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತೆರ್.