ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪೆರಾ ಅವಕಾಶ


ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪೆರಾ ಅವಕಾಶ

ಮಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ 35 ಪೊ ನ್ಜೋವು ಪೊ ಲೀಸರೆಗ್ ಏ.30 ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರಾ ಅವಕಾಶ ಕೊ ರ್ತೆರ್. ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷದುಲಾಯಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್‍ಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರಾ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತೆರ್. ಒಂಜನೇ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಧರ್ಬೋಡು 300ಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಪೊಲೀಸರೆಗ್ ಕೊರೊನಾ ಬೈದ್‍ಂಡ್. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಕುಡ್ಲದ ಉಪ ಕಮೀಷನರ್ ಹರಿರಾಂ ಶಂಕರ್ ಪಂಡೆರ್.