ಆಜಿ ಜನೋಟ್ಟುಲ ಕೊರೊನಾ


ಆಜಿ ಜನೋಟ್ಟುಲ ಕೊರೊನಾ

ಮಂಗಳೂರು : ಆಜಿ ಜನೋಟ್ಟುಲ ಕೊರೊನಾ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳೋದ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆದ ಇಲ್ಲ್ನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯಂದ್ ಗುರುತಿಸಾದ್‌ಂಡ್. ಕುಡ್ಲಡ್ 272 ಜನಕುಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಬೈದ್‌ಂಡ್. ಅಂಚನೆ ೧೩೧ ಜನಕುಲೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ 1264  ಗು ಏರ್‌ದ್‌ಂಡ್. ಅಂಚನೆ ರಡ್ ಜನಕುಲೆಗ್ ಸೋಂಕು ವರದಿ ಆತ್‌ಂಡ್. ಇತ್ತೇ ಅಂಚಾದ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆದ ಸೆಂಟರ್ ಕೊವಿಡ್‌ಗಾದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಗು ಬೆಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು. ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಬೆಡ್‌ಲೆನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪೂರಕ ದಾಖಲೆದ ಸಂಗ್ರಹ ನಿರ್ವಹಣೆಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡತ್ತಂಡ್