ಎಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್‌ ಸು


ಎಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್‌ ಸು

ಮಂಗಳೂರು: ಎಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬಜ್ಪೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ ಸು ಪತ್ತಿನ ಘಟನೆ ನಡತ್ತಂಡ್.ಬಜ್ಪೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ ಸು ಬೊಳ್ಪುಗು ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಾದ್‌ಂಡ್. ಮೂಜಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಜಾಗೆಗ್ ಪೋದು ಸುನಂದಿಸಾವೆರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಂಡ್. ಸುನಂದಿಸಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸವೆರ ಚರ್ಚ್ದವುಲು ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಂತ್‌ದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೈತಲ್ ರೋಡ್ ಟ್ ಗಾಡಿ ಪೋವೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೆರ್.