ಕಟೀಲ್‌ರೆನ ಆಫೀಸ್‌ಡ್ ಜನಕುಲೆಗ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ


ಕಟೀಲ್‌ರೆನ ಆಫೀಸ್‌ಡ್ ಜನಕುಲೆಗ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಮಂಗಳೂರು: ದಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನ ವ್ಯಾಪಕವಾದ್ ಹರಡೋಂದಿಪ್ಪುನೆಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಯಿನ ಸಂಸದ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್‌ರ್ ಆರೆನ ಕಚೇರಿನ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊರೋನಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಂತೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುದರ್ಶನ ಎಂ ಪಂಡೆರ್. ಸಂಸದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಪ್ರಮುಖರೆನ ಸಭೆ ಮಂತ್ದ್ ಕೊರೋನಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರೋದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಂತ್‌ತ್‌Aಡ್. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನತೆ ಸಂಬAಧಿಸಾಯಿನ ಪ್ರಮುಖರೆನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಾವೋಡು ಪಂಡ್ದ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುದರ್ಶನ ಎಂ ಮನವಿ ಮಂತೆರ್. ಈ ಸಮಿತಿದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ್‌ಮ.ನ.ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರ್. ಸಂಸದರ ಕೊರೋನ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ: ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824 2448888 / 0824 2950445 , 9483496726 / 8762632174 ಸಂಪರ್ಕಿಸಾವೋಲಿ.