ಬಸ್‌ಡ್ದ್ ಜನಕುಲೆನ್ ಜಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಡಿಸಿ ಜಿ. ಜಗದೀಶ್


ಬಸ್‌ಡ್ದ್ ಜನಕುಲೆನ್ ಜಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಡಿಸಿ ಜಿ. ಜಗದೀಶ್

ಬಸ್‌ಡ್ ಹೆಚ್ಚಜನ ಪೊವೋಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಗು ಬಸ್‌ಡ್ದ್ ಜನಕುಲೆನ್ ಜಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಡಿಸಿ ಜಿ. ಜಗದೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಜನಕುಲು ಗರಂ ಆತೆರ್. ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಾಂದಿನಕುಲೆನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗ್ ಪೋಯಿನ ಡಿಸಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆದವುಲು ಬಸ್‌ಲೆನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತೆರ್. ಬಸ್‌ಡ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಿನಕುಲು, ಜೋಕುಲು, ಬೆಲೆ ಪೊವೊಂದಿನಕುಲು ಇತ್ತೆರ್, ಎಂಕುಲು ಹಳ್ಳಿಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಡಿಸಿ ಇಂಚ ಸಡನ್ನಾದ್ ಬಸ್‌ಡ್ದ್ ಜಪ್ಪುಡಾಂಡ ಎಂಕುಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋವೆರಾ ಬೇತೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್‌ಗ್ ಪೋಯಿಜಿಂಡ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಪೋಡಿಪೆರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪೋನ್ಣು ಪಂಡ್ ದಿತ್ತೆರ್.. ಉಂದು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ವೈರಲ್ ಆದ್‌ಂಡ್. ನನ ಡಿಸಿರೆನ ಈ ಕೆಲಸಗು ಮಸ್ತ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ್‌ಂಡ್.