ಜಾತ್ರೆದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಕುಲೆನ ಆಕ್ರೋಶ


ಜಾತ್ರೆದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಕುಲೆನ ಆಕ್ರೋಶ

ಮಂಗಳೂರು: ಉಲ್ಲಾಳ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಂತಿನೆಕ್ ಆಡಳಿ ಮಂಡಳಿದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಕುಲು ಆಕ್ರೋಶಿಸಾತೆರ್.
ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಾದ್ ಜಾತ್ರೆ, ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಾದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗ್ ಕುಡ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉತ್ತರಗ್ ನೋಟೀಸ್ ಕರ‍್ತಿತ್ತೆರ್. ಉಂದು ಇತ್ತೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರೋದ ಆದೇಶನ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಾದ್ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಾಯಿನೆಕ್ ಉಲ್ಲಾಳ ಪೊಲೀಸೆರ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿದೆ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೨೬೯ ರ ಅಡಿಟ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಾತೆರ್. ರಥೋತ್ಸವ ‘ಹೋರೆ ಕಾಣಿಕೆ’ ಆಯೋಜಿಸಾದಿತ್ತೆರ್. ರಥೋತ್ಸವಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತೆರ್, ಕೆಲವೆರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಿಜೆರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇತ್ತಿಜಿ.