ಕೊರೊನಾಡ್ದ್ ಮಲ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ


ಕೊರೊನಾಡ್ದ್ ಮಲ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ

ಮಲ್ಪೆ ,ಪಡುಕೆರೆ, ಕಾಪು ,ಮರವಂತೆ , ಬೀಚ್‌ಡ್ ಎಪಲ ಜನಕುಲು ಬೀಚ್‌ಲೆಗ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾತ್‌ಂಡ್. ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣಡ್ದ್ ಮಲ್ಪೆ ಖಾಲಿಖಾಲಿಯಾದ್‌ಂಡ್. ಪ್ರವಾಸಿಗೆರ್ ಉಡುಪಿದ ಕಡೆ ಬತ್ತಿಜೆರ್. ಜನಕುಲೇ ಸ್ವಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾಡೊಂದೆರ್. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚ್ ಮಂತ್‌ದ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೋಟ್‌ಲ್, ಅಂಗಡಿಲು, ಮೀನುಲು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಾದ್ ಬದ್ಕ್ ಕಟ್ಟೋನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವೆತ್ತೋ ಜನಕುಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಜ್ಜಾಂದೆ ಜಾಗೆ ಪೂರಾ ಖಾಲಿಯಾದ್‌ಂಡ್. ವ್ಯಾಪಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೆರ ಕ್ಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಅಂಗಡಿದಕುಲು ೩೦೦ ರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆವಂದೆ ಪರದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೊರೋನಾ ಜನಕುಲೆನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿದ ಮಿತ್ತ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು.