ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಡುಮಲೆಗ್ ಭೇಟಿ


ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಡುಮಲೆಗ್ ಭೇಟಿ

ಪುತ್ತೂರು: ಪಡುಮಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಡ್ ಪೂರ್ಣ ಆತ್‌ಂಡ್. ಪಡುಮಲೆದ ಏರಾಜೆಯ ಎರುಕೊಟ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಬೆರ್ಮರಗುಡಿ, ನಾಗಸನ್ನಿಧಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ತೀರ್ಥಬಾವಿ, ಮಹಾಮಾತೆ ದೇಯಿಬೈದೆತಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಆತ್ ಂಡ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೨ ಡ್ದ್ ೨೪ ಮುಟ್ಟ ಕೋಟಿ-ಚನ್ನಯರ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಪಡುಮಲೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶ ನಡೆವಾರ ಉಂಡು. ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಪಡುಮಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಾತೆರ್. ಉಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶೋತ್ಸವ ನಡೆಪಾವೆರ ಉಂಡು. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾವೋಡು.