ಸಂಸ್ಥೆದ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಾಲೆ


ಸಂಸ್ಥೆದ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಾಲೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಕೋವಿಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇತ್ತಿನಪಗ ಪೇಪರ್, ಟಿವಿದಕುಲೆಗ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊರೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಸೂಚನೆ ಕರ‍್ಪಪಂಡದ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂಡೆರ್. ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಿಯೋಗದಕುಲು ಭೇಟಿ ಮಂತ್‌ದ್ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಾಯಿನ ಹಿನ್ನಲೆಡ್ ಪಂಡೆರ್.ಮಾಧ್ಯಮದಕುಲು ಅಕುಲೆನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಾಂಡ ಅಕುಲೆಗ್ ವಿನಯಿತಿ ಕರ‍್ಪ ಪಂಡೆರ್. ಡಿಸಿಪಿ ಹರಿರಾಂ ಶಂಕರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಸುಖಪಾಲ್ ಪೊಳಲಿ, ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತೆರ್.