ಕೊರೊನಾಡ್ದಾವೆರ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ


ಕೊರೊನಾಡ್ದಾವೆರ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡ್ 29 ಗ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದಿಮೆ ನಡೆಪ್ಪಾವೆರ ಸಮಿತಿದಕುಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಕೊರೊನಾಡ್ದಾವೆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆವೊಂದಿಜ್ಜಿ.. ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ದ್ ಧೋತಿ, ಸೀರೆ, ರವಿಕೆ ಕಣ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪೂರಾ ಕರ‍್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತೆರ್. ನವ ಜೋಡು 29 ಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇತೆ ದಿನ ತೂದ್ ಮದಿಮೆ ಆವೋಲಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಪೂರಾ ಅನುಸರಿಸಾವೋಡು ಅಂಚನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತೊನೋಡು ಪಂಡ್ದ್ ಸೂಚಿಸಾತೆರ್..