ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡ್ಚಿ


ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡ್ಚಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಫ್ರ್ಯೂ ಜಾರಿ ಆಯಿನೆಕ್ ಸ್ವತಃ ದ.ಕ.ಡಿಸಿ ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊ ಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪೋದು ಜನಕುಲೆಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾಯೆರ್. ಅನಗತ್ಯವಾದ್ ರೋಡ್‍ಡ್ ಪೋಪೂನಕುಲೆಗ್ ನೆರ್ಯೆರ್. ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಾದ್ ಅನಗತ್ಯವಾದ್ ಓಡಾಡುನಕುಲೆಗ್ ಎಚ್ಚರ ಕೊರ್ಯೆರ್.