ಸಚಿವೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ದ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್


ಸಚಿವೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ದ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್

ಉಡುಪಿ: ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರೋನಾಡ್ದ್ ಗುಣ ಮುಖರಾದೆರ್. ಉಡುಪಿದ ಆದರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ವಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ್. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಸಚಿವೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ದ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೆರ್. ರಡ್ ವಾರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಾದೆ. ಬೆಲೆಗ್ ಪೋಪೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರಾಯಿನ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೆಗ್ ಯಾನ್, ಯನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಪಲ ಚಿರಋಣಿ ಪಂಡ್ದ್ ಸಚಿವೆರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಂತೆರ್.